Pirkanmaan Nakertajat ryPirkanmaan Nakertajat ry:n säännöt

1 . YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMIALUE

Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Nakertajat ja kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen kieli on suomi ja toimialueena on Suomi.

2. TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jyrsijöiden ja kanien kasvatusta, jakaa tietoa edellä mainittujen eläinten harrastajille toiminta-alueellaan sekä pitää yhteyttä muihin yhdistyksiin, kotimaassa sekä ulkomailla.

3. TOIMINTATAVAT

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:

Toiminnan tukemiseksi yhdistys hankkii varoja jäsenmaksuilla, koulutus-, näyttely- ja julkaisutoiminnalla sekä järjestämällä arpajaisia ja rahankeräyksiä asianomaisilla luvilla. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

4. JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Yhdistyksen jäseniä voivat olla:

Vuosijäseneksi pääsee jokainen henkilö, joka suorittaa jäsenmaksunsa.

Ainaisjäseneksi pääsee maksamalla vuosijäsenmaksunsa kymmenkertaisena.

Kunniajäseneksi vuosikokous voi yhdistyksen hallituksen yksimielisen ehdotuksen perusteella kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta eikä äänioikeutta.

Yhdistyksen jäsenistä pidetään rekisteriä, josta ilmenee nimi ja osoite. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Eroaminen ja erottaminen:

Eronnut tai erotettu jäsen menettää kaikki oikeutensa yhdistyksessä. Jäsenmaksuvelvoite lakkaa sen jäsenmaksukauden lopussa, jonka aikana jäsen on eronnut tai erotettu yhdistyksestä.

5. JÄSENMAKSUT

Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous.

6. HALLINTO

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon vuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi kuuluu 4–6 varsinaista jäsentä. Varsinaiset jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallituksen jäsenen tulee olla yhdistyksen jäsen.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä puolet hallituksen jäsenistä.

7. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT

Puheenjohtajan tehtävänä on yhdessä hallituksen kanssa johtaa yhdistyksen toimintaa hallituksen päätösten ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti, kutsua koolle hallitus ja johtaa asioiden käsittelyä sen kokouksissa sekä huolehtia suhdetoiminnasta.

8. HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on suunnitella, ohjata ja valvoa yhdistyksen toimintaa, huolehtia näyttelyiden ja muiden tapahtumien järjestämisestä, vastata yhdistyksen taloudesta ja sen omaisuuden hoidosta, edustaa yhdistystä, päättää yhdistyksen kokouksen koolle kutsumisesta, valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset.

Sihteerin tehtävänä on hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto, pitää pöytäkirjaa yhdistyksen hallituksen kokouksista, laatia toimintakertomus, laatia esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi sekä huolehtia yhdistyksen arkistosta.

Rahastonhoitajan tehtävänä on hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta, huolehtia jäsenmaksujen ja muiden saatavien perimisestä, huolehtia kirjanpidosta, laatia tilinpäätökset, laatia ehdotus talousarvioksi sekä hoitaa jäsenrekisteriä.

9. NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai sihteeri yhdessä varapuheenjohtajan kanssa. Rahastonhoitaja voi kirjoittaa yhdistyksen nimen yksin.

10. TOIMINTA- JA TILIKAUSI, TILIEN TARKASTUS

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen hallituksen on annettava edellisen vuoden tilit ja hallintoon liittyvät asiakirjat tilintarkastajille kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee suorittaa tilintarkastus ja antaa siitä tilintarkastuskertomus kahta viikkoa ennen kevätkokousta.

11. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen sääntömääräiseen kokoukseen, kevätkokoukseen maalis-huhtikuussa sekä syyskokoukseen syys-lokakuussa.

Yhdistys voi kokoontua tarvittaessa ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta tai kun 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii; kummassakin tapauksessa vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten.

Jos jäsen haluaa jonkin asian kokouksen käsiteltäväksi, on siitä tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Kutsut kokoukseen toimitetaan jäsenille kirjeitse tai jäsenlehdessä julkaistuna vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

Kokouksessa jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä on yksi ääni.

Kevätkokous:

Syyskokous:

12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos asiasta on mainittu kokouskutsussa ja jos muutosta kannattaa ¾ annetuista äänistä.

13. YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen kokous voi päättää yhdistyksen purkautumisesta, jos asiasta on ilmoitettu erikseen kokouskutsussa ja päätöstä kannattaa ¾ annetuista äänistä.

Purkautumisesta päättäneessä kokouksessa päätetään yhdistyksen varojen luovuttamisesta samaa tarkoitusta toteuttavalle yhdistykselle tai sopivalle eläinsuojeluyhdistykselle.

Viimeisin päivitys: 7.10.2013 21:12

Etsi sivustolta


Warning: mysql_query(): Access denied for user ''@'178.251.153.39' (using password: NO) in /home/pina/public/html/wordpress/wp-content/themes/nakertaja/tapahtuu.php on line 19

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/pina/public/html/wordpress/wp-content/themes/nakertaja/tapahtuu.php on line 19

Warning: mysql_query(): Access denied for user ''@'178.251.153.39' (using password: NO) in /home/pina/public/html/wordpress/wp-content/themes/nakertaja/paivitykset.php on line 17

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/pina/public/html/wordpress/wp-content/themes/nakertaja/paivitykset.php on line 17

Ylläpito

© Pirkanmaan Nakertajat ry 2018
hallitus at pirkanmaannakertajat.net